İsmailağa Logo

Altın Silsile
Aşağıda yer alan Altın Silsile (yahut Silsile-i Zeheb ya da Silsile-i Âliyye) Nakşibendiyye Tarîkatının (Hâcegân da denir) Hâlidiyye Kolunu teşkil eder.