2 Cemâziyelevvel 1439İsmailağa Logo

Âlemin Fesâdı Âlimin Fesâdı İledir

Âlemin Fesâdı Âlimin Fesâdı İledir

Günümüz Müslümanlarının içinde bulunduğu ictimâi, iktisâdî, siyasi ve dînî vaziyetleri, buhranları, çalkantıları asıllarından bağlı olmaları lâzım gelen değerlerinden kopuk olmaları, Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in….

Devamını oku

Dünyayı Sevmemek ve Nîmetlerine Aldanmamak

Dünyayı Sevmemek ve Nîmetlerine Aldanmamak

Sultânü’l-Evliya ve Burhanü’l-Esfiya İmamı Rabbanî (Kuddise Sirruhû) muhtelif mektuplarında ve sair eserlerinde varlık (vücud) hakkında üç mertebe ispat eder; His-Vehim, Nefsü’l Emir ve Hâriç. Özellikle….

Devamını oku

Mektubât-ı Rabbânî’den 52. Mektup

Mektubât-ı Rabbânî’den 52. Mektup

Şeriatlar nefsanî istekleri kaldırmak için gelmiştir. Şeriata uygun bir iş yapıldığında o miktarda nefsanî arzular kaybolur. Bu sebeple şer‛î hükümlerden birini yapmak, kendi anlayışına göre….

Devamını oku

Mektubât-ı Rabbânî’den 46. Mektup

1. Cilt 46

Şurası kesindir ki, istidlal (akli çıkarım) alanı çok dardır. Delil ve fikir yoluyla yakîn elde etmek çok zordur. Dolayısıyla yakin derecesinde bir imana erişmek için….

Devamını oku

İmâm-ı Rabbânî Ahmed el-Fârukî es-Serhendî Hazretleri

Ahmed el-Fârûkî es-Serhendî el-Ma’rûf bi’l-İmâmi’r-Rabbânî

Mevlânâ Ahmed el-Fârûkî es-Serhendî el-Ma’rûf bi’l-İmâmi’r-Rabbânî Müceddîdi’l-Elfi’s-Sânî (Kuddise Sirruh) Elf-i Sânîde Müceddîd pîri pîrânımız, Sultanımız pîru minnettarımız. Silsile-i Tarîkat-ı Nakşibendiyye “aktâb gülşeni”nin bir kutbu da….

Devamını oku

İmâm-ı Rabbânî Hz. (K.S.) Vefatı

İmâm-ı Rabbânî Hz. (K.S.) Vefatı

İMÂM-I RABBÂNÎ (Kuddise Sirruhû) Ebü’l-Berekât Ahmed b. Abdilehad b. Zeynilâbidîn el-Fârûkī es-Sirhindî (ö. 1034/1624) Nakşibendiyye tarikatının Müceddidiyye kolunun kurucusu. 14 Şevval 971’de (26 Mayıs 1564)….

Devamını oku