7 Recep 1439İsmailağa Logo

Hesap Detayları

Hesap Sahibi: İSMAİLAĞA DERNEĞİ
Hesap Adı: KURBAN 2017
Hesap Tipi: Cari Hesap
Hesap Numarası: 7775510-9
IBAN: TR140020500000777551000009
Banka: Kuveyttürk Fatih-Çarşamba Şubesi

Zekât

zekat-1

İslâm’ın beş temel şartından biri olan zekât artma, arıtma; övgü ve bereket anlamlarına gelmektedir. Mâlî ibâdetlerden olan zekâtı verenler de, alanlar da bu mânâların hepsine şahit olurlar. Allah Te‘âlâ’nın farz kıldığı zekâtı vermekle dinen zengin sayılan kimselerin malları temizlenir ve eksileceği yerde; bilâkis artar. Zekât verme konusunda hassasiyet gösteren kimseler, mallarındaki bereketi açık bir şekilde fark ederler. Onlar, Kur’ân-ı Kerîm’de ve hadîs-i şerîflerde methedilmiş, cennetin ‘zekât kapısı’ndan özel olarak çağrılacak kimselerdir.

Zekât Arınmadır

Kaynak ve zemin olarak İslâmiyet yerine başka olgu ve unsurları esas alan modern hayat bilhassa günümüz Müslümanlarını haram-helâl hassasiyeti konusunda adeta bıçak sırtı bir yaşama sürüklemiştir. Haramlardan ve temiz olmayan kazançtan uzak durabilmek son derece zordur. Zekâtın, bütün bu endişeleri bertaraf eden, kişinin malını, onun farkında olmadan sirayet etmiş olabilecek birtakım olumsuzluklardan arındıran son derece mühim bir yönü vardır. Zira Allah Te‘âlâ Tevbe Sûresi’nin 103. âyet-i kerimesinde zekâtın arıtma ve arındırma yönünü önemle vurgulamıştır. Zekâtın asıl temizleyiciliği ise, yalnızca Hakk’ın rızâsını gözeterek bu ibâdeti yerine getiren kimsenin günahlarının bağışlanmasına vesile olmasıdır.

zekat-2

Zekâtın Hükmü

Dinen zengin sayılan kimselerin nakdî birikimler, ticaret mallar, ehil hayvanlar, hububat ve mahsul türünden birikimlerinin her birinden dinen ihtiyaç sahibi sayılan kimselere belli oranlarda ödeme yapmaları kendileri üzerine farz kılınmıştır.

Zekât Kimlere Verilmez

Bir kimse anne, baba, dede, büyükanne gibi büyüklerine ve evlatları, torunları gibi neslinden gelen kimselere, muhtaç durumda bulunsalar bile zekât veremez; çünkü onlara bakmakla yükümlüdür.

Zekât Verirken İlim Talebelerini Gözetmenin Önemi

Kur’ân-ı Kerîm’de zekât verilecek zümreler arasında zikredilen ‘Allah yolunda bulunanlar’ ifadesi, ilim talebelerini de kapsamaktadır. Bundan yola çıkan fakîhler, ilim talebelerini zekât yoluyla gözetme konusu üzerinde önemle durmuşlardır. İlim talebesine verilecek zekât ile talebenin tahsiline katkıda bulunulacağı gibi, onun hayatının sonuna kadar yapacağı hizmetlere ve hatta yetiştirdiği talebeler ve telifleri yoluyla vefatından sonra da elde edeceği sevaplara ortak olunacaktır.

Hayır Kurumlarına Zekât Verilebilir mi?

İhtiyaç sahiplerinin hakkı olup da onlara ulaştırılması gereken zekâtın verilebileceği sınıflar Tevbe Sûresi’nin 60. âyet-i kerimesinde belirtilmiştir. Zekâtlarınızı ihtiyaç sahiplerine, kendilerine bağış yolları vasıtasıyla yapılan ödemeleri âyet-i kerîmede belirtilen sınıflara ulaştırma konusunda hassasiyet sahibi olan kurumlar aracılığıyla ulaştırabilirsiniz.

zekat-3

İsmailağa Derneği’ni Tercih Sebepleri

İsmailağa câmiası, temelleri atıldığı günden bugüne dek faaliyetlerini her daim İslâm’ın emir ve yasakları doğrultusunda yürütme hassasiyeti taşıyan bir câmiadır. Bünyesinde bulunan fıkıh kuruluyla, yapmakta olduğu ve yapacağı faaliyetlerin tamamını İslâm fıkhına göre değerlendirmektedir. Buna bağlı olarak, sair zamanlarda yapılan bağışların dışında, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması gereken zekât gibi ödemeler, fıkhın hükümlerine uygun bir şekilde ve hassasiyetle gerçekleştirilmektedir.

Sizler de zekâtlarınızı ihtiyaç sahiplerine İsmailağa güvencesiyle;

vasıtalarıyla ulaştırabilirsiniz.